Delta Beverages Disclaimer

This communication, its attachments, if any, and any rights attaching to it are, unless the context clearly indicates otherwise, the property of Delta Beverages. It is confidential, private and intended for the addressee only. If you are not the addressee and receive this communication by error, please notify the sender, dispose of this communication immediately and do not disclose or use it in any manner whatsoever. Any views and opinions expressed in this communication are those of the sender. Delta Beverages accepts no liability for any loss or damages whatsoever, and howsoever incurred or suffered, resulting or arising from the use of this communication and/or its attachments. Delta Beverages does not warrant the integrity of this communication or that it is free of errors, viruses, interception or interference. For more information about Delta Beverages, visit our website at https://www.delta.co.zw

 

 

Chinese
本通信、其附件, 如有任何权利, 除非上下文明确的指示, 否则该物业的增量的饮料。 这是机密、私人和预期的收件人。 如果您不是该收件人收到此通讯的错误, 请通知发件人, 处置这一通信立即和不披露或使用它的任何方法。 任何发表的意见和观点此通信中的发件人。 Delta 的饮料不接受任何法律责任而引致的任何损失或损害, 引致产生或蒙受的产生或因使用此通讯和/或其附件。 Delta 的饮料不保证完整性, 此通信或是无错误、病毒、拦截或干扰。 有关更多信息 Delta 饮料, 请访问我们的网站 https://www.delta.co.zw

 

Korean
이 통신을 첨부 파일이 있으면 컨텍스트 그렇지 않으면 명확히 드러나지 않는 경우에는, 델타 음료 속성에 부착하기 어떠한 권리도 있다. 기밀 사항입니다, 개인 및 수취인 용도로만 사용합니다. 주소 오류 이 연락이 되지 않은 경우, 보낸 사람을 알려 주십시오 본 즉시 수거해 폐기할 공개하지 마십시오 또는 어떠한 경우에도 사용합니다. 이 공지에 밝힌 견해와 의견을 보낸 사람. 델타 음료 모든 손실 또는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 받아들이고 발생하는 또는 겪은 공토의 결과 이 통신 및/또는 해당 액세서리의 사용으로 인해 또는. 델타 음료 이 통신의 무결성을 보증하지 않는 것은 오류, 바이러스, 스팸메일 차단 또는 간섭 자유로울 수는 없다. 델타 음료 등에 대한 자세한 내용은 https://www.delta.co.zw

 

 

Spanish

Esta comunicación, sus anexos, si los hubiera, y de los derechos inherentes a la misma, a menos que el contexto indique claramente lo contrario, propiedad de Delta bebidas. Es confidencial, privado y destinados al destinatario sólo. Si usted no es el destinatario y recibir esta comunicación por error, por favor notifique al remitente, disponer de esta comunicación inmediatamente y no divulgar ni utilizar en modo alguno. Las opiniones y las opiniones expresadas en la presente comunicación son las del remitente. Delta bebidas no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño alguno, y comoquiera incurrido o sufrido, resultantes o derivados del uso de esta comunicación y/o sus accesorios. Bebidas Delta no garantiza la integridad de la comunicación o que esté libre de errores, virus, interceptación o interferencias. Para obtener más información sobre Delta bebidas, visite nuestro sitio web en https://www.delta.co.zw

 

Hungarian
A kommunikáció, a mellékleteket és a hozzá kapcsolódó jogokat, kivéve, ha a kontextusból egyértelműen, a Delta. A bizalmas, személyes, csak a címzett. Ha a címzett nem kapja ezt az a hiba, értesítse a feladót, ez azonnal, és nem fedi fel, vagy bármilyen módon. A nézetek és véleményeket, ez a kommunikáció. A Delta az italok nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, illetve az állásomat, ami vagy használata során keletkező és/vagy a tájékoztatás. A Delta az italok nem szavatolja az ilyen közlés, a hibák, vírusok, elfogását vagy zavaró. További információk a Delta italok https://www.delta.co.zw látogasson el weboldalunkra: